AREA PERTSONALA / ÁREA PERSONAL
Erabiltzaile / Usuario:
 
Pasahitza / Contraseña:
BIDALI / ENVIAR

BETE EZAZU IZENA EMATEKO BULETINA ZURE DATUEKIN
RELLENA EL BOLETIN DE INSCRIPCIÓN CON TUS DATOS

Ondoren, bete ezazu inprimakia aita/amaren edo legezko tutorearen datu pertsonalekin, baita parte hartzen duen umearen datu pertsonalekin ere. * bat duten eremuak nahitaez bete behar dira.
A continuación cumplimenta el formulario con los datos personales del padre/madre, tutor/a legal así como los datos del niño/a participante. Los campos marcados con * son obligatorios.

AITA/AMAREN edo LEGEZKO TUTOREAREN DATU PERTSONALAK
DATOS PERSONALES PADRE/MADRE o TUTOR/A LEGAL
*Izena / Nombre:
*Abizenak / Apellidos:
* NAN / D.N.I.:
  * Adin txikiarekin duten ahaidetasuna
Parentesco con el menor: 
* Udalerria / Localidad:
* Telefonoa / Teléfono:
 * Helbide elektronikoa
E-Mail:
Oharrak
Observaciones:


PARTE-HARTZAILEAK / PARTICIPANTES


Miniature Kids kuota / Cuota Miniature Kids:
20€
* Pintxoak egiteko tailerra eta materialak barne hartzen ditu
Incluye taller de elaboración de pintxos y materiales. 

Erabil ezazu buletin bera parte-hartzaile baten baino gehiagoren izena emateko (gehienez 3).
Utiliza el mismo boletín para inscribir a varios participantes. (Máximo 3).
Zenbat izen-emate egin nahi dituzu?
¿Cuántas inscripciones quieres realizar?

Ekintza bi txanda ditu:
6 eta 9 urte artean, goizeko tailerra (11:00tik 12:30etara)
10 eta 12 urte artean, arratsaldeko tailerra (17:30etatik 19:00etara)
Saio bakoitzean gehienezko edukiera 250 umeentzat da   

Se establecerán dos turnos en la actividad:
Taller de mañana (11:00 a 12:30 horas) para niños de 6 a 9 años
Taller de tarde (17:30 a 19:00 horas) para niños de 10 a 12 años
El aforo máximo para cada una de las sesiones es de 250 niños


PARTE HARTZEN DUEN UMEAREN DATU PERTSONALAK
DATOS PERSONALES NIÑO/A PARTICIPANTE
Izena eta abizenak
Nombre y apellidos*
Adina
Edad*
Alergiak edo elikadura-intolerantziak Alergia o intolerancia*
Zein tailerretan parte hartu nahi duzu?
¿En qué taller deseas participar?
1

Goizeko tailerra
Taller de mañana

Arratsaldeko tailerra
Taller de tarde

Fakturarik behar al duzu?
¿Necesitas factura?
BAI / SI   EZ / NO


EMAN IZENA / RESERVA LA INSCRIPCIÓN

BILTZAR KUOTA GUZTIRA / TOTAL CUOTA CONGRESO

IZEN-EMATE KOPURUA
NÚMERO DE NSCRIPCIONES

GUZTIRA / TOTAL
MINIATURE KIDS
(% 21eko BEZa BARNE
21% IVA incluido)


EZEZTAPENAK / CANCELACIONES

Izen-emateak ezerezteko edo haietan aldaketak egiteko, idatziz egin behar zaio eskaria biltzarraren idazkaritza teknikoari, mezu elektroniko bat bidaliz kids@miniature.eus. helbidera. Biltzarra egin baino hogei egun lehenago ezerezten bada izen-ematea, itzuli egingo da ordaindutako dirua.
Epe hori gaindituta ezerezten bada izen-ematea, ez da dirurik itzuliko. Hala eta guztiz ere, dagokion itzulera-eskaria egin dakioke biltzarra antolatzen duen batzordeari
.

Las cancelaciones o cambios en las inscripciones deberán dirigirse por escrito a la Secretaría Técnica del Congreso vía correo electrónico kids@miniature.eus.
Las inscripciones canceladas 20 días antes de la celebración del Congreso recibirán la devolución del importe pagado.
Las inscripciones canceladas con posterioridad a esa fecha no tendrán derecho a devolución, sin perjuicio de que pueda elevarse la correspondiente solicitud al Comité Organizador del Congreso.
Ante cualquier duda, contacte con la Secretaría Técnica del Congreso.

Pribatutasun-politika Irakurri dut eta onartu egiten dut.
  He leído y acepto la política de privacidad
 
Baimena ematen dut ni agertzen naizen Miniature 2018 Biltzarrean egin diren argazkiak, bideoak eta/edo grabazioak argitaratzeko..
  Doy mi autorización para la publicación de fotografías, vídeos y/o grabaciones en las que pudiera aparecer realizadas en el marco de la celebración del Congreso Miniature 2017.

IDAZKARITZA TEKNIKOA / SECRETARÍA TÉCNICA

Izen-emateei buruzko informazio gehiago nahi baduzu, jarri harremanetan biltzarreko Idazkaritza Teknikoarekin.
Para más información sobre su inscripción contacte por favor con la Secretaría Técnica del Congreso.

T: 0034 + 945 20 31 22@: kids@miniature.eus

BIDALI / ENVIAR